stratégie a realizované projekty

realizované projekty

Efektívna komunikácia Žilinského samosprávneho kraja je orientovaná na to, aby obyvatelia všetkých regiónov mali dostatok informácií o fungovaní i kompetenciách Žilinského samosprávneho kraja.

Využívame regionálne noviny, rádiá a televízie, internet, osobné stretnutia i nové formy komunikácie.
Informovanie nad rámec zákona a proaktívne komunikovanie.

vráťme šport
do škôl

Zapojenie stredoškolskej mládeže do športových aktivít. Vytváranie materiálno-technických podmienok na aktívne trávenie voľného času. Revitalizácia ihrísk, športovísk, telocviční, školských areálov. Finančná podpora športovým klubom na činnosť, organizovanie súťaží i zakúpenie športových pomôcok. Celokrajská súťaž Župná kalokagatia.

dobré správy
samosprávy

Súťaž pre študentov využitím nových informačných technológií. Každoročná súťaž o najlepšie powerpointovské prezentácie o histórii, súčasnosti, kompetenciách, či bežnom živote v Žilinskom samosprávnom kraji a v regiónoch Liptova, Oravy, Turca, Kysúc a Horného Považia. Od roku 2008 sa do nej zapojilo viac ako 400 študentov s 347 prácami.

žijeme spoločne,
starí i mladí

Symbolické otváranie dvier domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov, aby sa odbúravali bariéry medzi zdravými a handikepovanými, mladými a starými, núdznymi i sociálne odkázanými a produktívnymi obyvateľmi Žilinského kraja. Organizovanie podujatí v domovoch aj za aktívneho prispenia verejnosti, detí zo škôl, obyvateľov sídlisk.

župný
deň

Šestnásty október sa od roku 2006 stal dňom otvorených dverí Žilinského samosprávneho kraja, na ktorom sa už predstavili študenti, klienti domovov sociálnych služieb, umelci, handikepovaní spoluobčania, seniori i najmenší obyvatelia nášho kraja. Burza nápadov, inovácií a informácií o krajskej samospráve a jej 126 inštitúciách.

bezplatné vstupy
do galérií

Projekt „otvorenej kultúry“ približuje umenie širokej verejnosti. Každú prvú nedeľu v mesiaci sú brány piatich galérií Žilinského samosprávneho kraja otvorené návštevníkom zdarma.

inovácie
a tvorivosť

Ocenenie „Inovácia Žilinského kraja“ sa udeľuje už siedmy rok najlepším inovačným projektom z dielne subjektov pôsobiacich na území kraja.

mladí
podnikatelia

Súťaž „Stredoškolský podnikateľský zámer“ si získava priazeň mladých talentov už tri roky a jej cieľom je vzbudiť záujem u študentov o podnikateľské aktivity.

parádny
deň

Hlavnou myšlienkou podujatia, ktorý má úspešne za sebou už piaty ročník, je integrácia a túžba prekonávať bariéry a vytvárať nové priateľstva. Na jednom športovisku spolu súťažia zdravé i hendikepované deti.

kulinárske
dni

Sú jednou z aktivít marketingového projektu s názvom Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja z Regionálneho operačného programu, s realizáciou ktorého sa začalo v septembri 2012. Chutné podujatia plné tradičných jedál sa konajú v skanzenoch a v areáli hradov. Cieľom podujatí je priblížiť návštevníkom chute a vône minulosti a podpora kultúrneho turizmu v Žilinskom kraji.

regionálna
história

Popularizovanie regionálnej histórie prostredníctvom teplárskych výprav, ktoré žilinská župa zorganizovala v roku 2012 a 2013 v Radoli, Strečne, Likave, Blatnici a na Oravskom hrade. Templárske výpravy pritiahli pozornosť takmer 15 tisíc návštevníkov.

podpora odborného
vzdelávania

Kvalitný výchovnovzdelávací proces na odbornej úrovni, ktorý sa realizuje v priestoroch s moderným materiálno-technickým zabezpečením a zároveň podporovať aktivity, ktoré prispejú k celkovému všeobecnému rozvoju osobností mladých ľudí. To sú naše priority v oblasti k školstva. K nim patrí aj podpora odborného vzdelávania a prípravy, keď k piatim existujúcim centrám odborného vzdelávania a prípravy pribudnú v tomto roku ďalšie tri.

bezplatná
právna poradňa

Poskytuje sa od roku 2006 a za svoje sedemročné trvanie ju využilo viac ako 1940 občanov. Po právne rady v oblasti občianskeho, rodinného, pracovného, obchodného práva si chodia občania každý druhý štvrtok v mesiaci do Kancelárie prvého kontaktu na Úrade ŽSK v Žiline. Krajská samospráva je i týmto spôsobom bližšie k občanom, ktorí si takéto rady vysoko cenia.

projekty
proti drogám

Deväť protidrogovo-motivačných koncertov pre študentov stredných škôl v pôsobnosti krajskej samosprávy pod názvom „Vzdušné zámky“ odohrala v roku 2013 skupina AYA. O tom, že úspešným sa dá byť aj bez drog, sa presvedčilo 3500 študentov z 22 škôl krajskej samosprávy.

dobrovoľníctvo
 

Myšlienku dobrovoľníctva podporuje aj Žilinský samosprávny kraj. Výsledkom účasti na dobrovoľníckom podujatí „Naše mesto“ je krajšie okolie Blatnickému hradu, ako aj vymaľované priestory Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline.

župná
kvapka krvi

Darovanie krvi je pre krajskú samosprávu už tradíciou. Šiesty rok organizuje žilinská župa minimálne dvakrát ročne podujatie pod názvom Župná kvapka krvi. Do bezpríspevkového darcovstva krvi sa zapojilo už takmer 200 darcov.

dajme prednosť
starším

Do tejto výzvy počas cestovania autobusom sa zapojila krajská samospráva spolu so študentmi vo všetkých regiónoch, ktorí v autobusoch lepili nálepky „Dajme prednosť starším!“ Aj takéto aktivity zvyšujú kultúru cestovania a vyjadrujú úctu k starším.