Volebný program 2017

zdravotníctvo

 • pokračovať v každoročných rekonštrukciách  oddelení každej z nemocníc (interné v Čadci, gynekológia v Trstenej, neurológia v LM, ortopédia v DK)
 • zachovať a naďalej rozvíjať 4 nemocnice vo vlastníctve Žilinskej župy – Liptovský Mikuláš, Čadca, Dolný Kubín, Trstená
 • dobudovávať a rozvíjať Oravskú polikliniku v Námestove, rozširovať ďalšie služby
 • zachovať a rozširovať zdravotnú starostlivosť „pod jednou strechou“ v budovách bývalých polikliník v Bytči, Kysuckom Novom Meste, Martine, Turčianskych Tepliciach, Liptovskom Hrádku, Turzovke úzkou spoluprácou s neštátnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • pokračovať v zavádzaní bezplatného objednávacieho internetového systému pre pacientov u špecialistov aj obvodných lekárov
 • zamerať nemocnice na priateľské prostredie pre pacienta („pacient-friendly“), najmä na pacientov a ich spokojnosť 

 

 

doprava

 • každý rok po zime zrekonštruovať minimálne 100  kilometrov ciest
 • na základe mostného manažmentu postupne rekonštruovať mosty na cestách II. a III. triedy tak, aby do roku 2022 boli všetky maximálne v 4.kategórii
 • bezpečné, moderné a nasvietené priechody pre chodcov na cestách 2. a 3. triedy
 • vyvíjať tlak na kompetentné štátne orgány  o urýchlenie výstavby diaľnic D1 (Žilina, Turiec, Liptov) a D3 (Kysuce) a rýchlostných komunikácií R1 (Liptov), R3 (Turiec, Orava) a R5 (Kysuce) – podporovať a vybudovať cyklokomunikáciu zo Žiliny na hranicu s Trenčianskym krajom, zo Strečna do Vrútok, z Krásna nad Kysucou do Žiliny, zo Žiliny do Rajeckých Teplíc prepojiť cyklotrasy okolo Vysokých Tatier cez Liptov a Oravu
 • zvýšenie bezpečnosti pre cyklistov na cestách II. a III.tr. v úsekoch vedených cyklotrás
 • Wifi do každého autobusu v prímestskej doprave
 • zachovanie  financovania zliav pre študentov a seniorov v prímestskej autobusovej doprave
 • spolupráca s obcami pri výstavbe nových chodníkov v intraviláne, bezpečnosť chodcov
 • pokračovať v budovaní Integrovaného dopravného systému (IDS) vo verejnej doprave so všetkými dopravcami s napojením na TNSK – atraktívne cestovanie bez auta na jeden lístok vo všetkých linkách autobusov a vlakov (podpora pracovnej mobility)
 • ďalšia profesionalizácia Správy ciest ŽSK (mostný manažment, manažment vozovky), obnova strojovej techniky na zimnú i letnú údržbu ciest II. a III. triedy

 

 

zamestnanosť

 • pokračovať v prezentovaní Žilinského kraja v zahraničí pri hľadaní investorov
 • spolupracovať s agentúrou SARIO pri nových projektoch, ktoré majú potenciál vytvoriť viac ako 5500 pracovných miest
 • aktívna spolupráca so zamestnávateľmi, úradmi práce, profesijnými zväzmi a strednými odbornými školami
 • spolupráca s SOPK a podnikateľským sektorom pri zachovaní a rozširovaní činnosti už etablovaných investorov
 • aktívna spolupráca s predstaviteľmi zamestnávateľských organizácií pri podpore odborného vzdelávania (klaster z@ict a podobne)

eurofondy

 • aktívne získavať financie z EÚ na regionálny rozvoj, cestovný ruch, školstvo, infraštruktúru
 • zabezpečiť, aby Žilinský kraj bol opäť lídrom na Slovensku ako v minulom eurofondovom období do roku 2015, kedy sme získali na územie kraja 2 miliardy eur
 • aktívne manažovanie operačného programu Interreg V - A SR - ČR

školstvo

 • naďalej prepájať stredné odborné školy s úspešnými firmami, aby študenti získali prax a skúsenosti a boli kvalifikovane pripravení pre trh práce
 • podpora spolupráce stredných škôl s univerzitami, profesijnými zväzmi - „Remeslo má zlaté dno“
 • dokončiť revitalizáciu a výstavbu športovísk, aby každá stredná škola v našej pôsobnosti mala vlastnú telocvičňu alebo ihrisko
 • podpora digitalizácie v spolupráci s IKTklastrom
 • podpora vzdelávania o našich dejinách, proti extrémizmu, komunikačné zručnosti – krajské diskusné súťaže, environmentálne vzdelávanie zamerané na domov a okolie
 • podpora študentských aktivít doma i v zahraničí – študentský parlament, župné olympiády
 • štipendiá pre nadaných študentov odborných škôl v sociálne odkázaných rodinách
 • pokračovanie v zlepšovaní podmienok pre výchovno-vzdelávací proces a mimoškolskú činnosť obnovou budov a ich rekonštrukciami

spolky a združenia

 • rozvíjať spoluprácu pri organizovaní krajských súťaží, ako napr. Hasičská župná liga alebo Žilinská ŽupaTOUR pre cyklistov, Žilinská ŽupaRUN pre bežcov, ŽupaTOURtrack pre turistov
 • každoročne vyhlasovať granty pre regionálne združenia, spolky a obce v záujme podpory významných verejnoprospešných aktivít
 • participatívny rozpočet pre podporu komunitných projektov  

kultúra

 

 • rozvoj kultúrneho turizmu, čo prinesie nové pracovné miesta
 • záchrana a opravy hradov ako významného historického dedičstva, pokračovať v projektoch ako Oravský hrad a Budatínsky hrad, atď.
 • podpora významných festivalov na území kraja propagujúcich naše ľudové piesne, tradície, zvyklosti a históriu
 • podpora moderných služieb (appky...)
 • v spolupráci so ŽU postaviť multifunkčné centrum pre popularizáciu vedy a technických predmetov s cieľom podporovať záujem o technické vzdelanie

 

otvorený kraj

 • dobudovanie e-kraja, kedy budú všetky služby digitalizované
 • pokračovanie v spolupráci s Transparency International Slovakia pri rozvoji projektu Otvorený transparentný kraj
 • stále zachovávať zdravé financie a udržať rozumnú proinvestičnú zadlženosť

cestovný ruch

 • prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu pomáhať v integrácií aktivít subjektov, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu v záujme zapojenia čo najväčšieho počtu poskytovateľov služieb do aktivít OOCR s cieľom dosiahnuť najvyšší podiel CR na HDP v SR
 • vytvoriť motivačný systém na podporu zvýšenia kvality služieb v cestovnom ruchu formou vytvárania regionálnych či celoštátnych značiek 
 • v spolupráci so subjektmi, ktoré koordinujú možnosti využitia fondov z EÚ podporiť rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu (kempy, strediská CR, značenia turistických chodníkov a cyklotrás, budovanie verejnej turistickej infraštruktúry)
 • pokračovať v propagácii cestovného ruchu najmä v okolitých krajinách, krajinách EÚ i vzdialenejších destináciach

regionálny rozvoj

 • pokračovanie v podpore inovácií v školách, malých a stredných podnikoch
 • pokračovať a rozširovať spoluprácu s predstaviteľmi miestnych samospráv pri koordinácií územno-plánovacích dokumentov v záujme proporciálneho rozvoja územia kraja v oblasti bývania, ochrany životného prostredia, dopravnej infraštruktúry,  priemyslu a služieb